Gebruiksvoorwaarden website The Royal Bank of Scotland plc.

The Royal Bank of Scotland plc (“RBS”) en The Royal Bank of Scotland N.V. (“RBS N.V.”) maken onderdeel uit van The Royal Bank of Scotland Group (de “RBS Group”).Voor nadere informatie over de RBS Group zie www.rbs.com en klik op 'About Us' of bel met  0900 – 6275387 of (vanuit het buitenland) +31-20-464 3464.

Deze website is eigendom van en wordt onderhouden door RBS. Gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden (de “Voorwaarden”). U dient deze aandachtig door te lezen. Door gebruik te maken van deze website stemt u toe met uw juridische gehoudenheid aan deze Voorwaarden. Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Deze website bevat informatie over producten die worden uitgegeven en gepromoot door RBS en over producten die worden uitgegeven door RBS N.V. en worden gepromoot door RBS.

RBS is een Schotse bank en is statutair gevestigd aan 36 St Andrew Square te Edinburgh EH2 2YB. RBS staat onder toezicht van de Engelse Financial Services Authority (“FSA”).

RBS N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). RBS N.V. is statutair gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 te 1082 PP Amsterdam.

Gebruik van de website

1. De informatie die wordt verstrekt op deze website of in enige mededeling die een link bevat naar deze website is louter bestemd voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden. De inhoud is niet opgesteld met het oog op enige specifieke belegging, financiële situatie of bijzondere behoefte van enige specifieke ontvanger van deze informatie. De informatie die op deze website wordt verstrekt is niet bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door enig natuurlijk of rechtspersoon in enig rechtsgebied in enig land waar dergelijke verspreiding of dergelijk gebruik strijdig zou zijn met de aldaar geldende wet- of regelgeving of die enig lid van de RBS Group zou onderwerpen aan enige registratieverplichting in dergelijk rechtsgebied of land. Voor zover deze website meningen bevat worden deze door de RBS Group louter voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden verstrekt.

2. De verspreiding van materiaal op deze website kan wordt beperkt door de wet- of regelgeving van het land vanwaar u deze website bezoekt. Waar dergelijke beperkingen van kracht zijn, dienen de personen die deze website bezoeken zich omtrent dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.

3. De diensten, producten en effecten waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn bestemd voor gebruik door inwoners van het op de betreffende productpagina gespecificeerde land als zijnde het rechtsgebied waar dergelijke diensten, producten en effecten worden aangeboden, en deze zijn niet gericht tot of bestemd voor bewoners van enig ander rechtsgebied. Bewoners van andere rechtsgebieden mogen geen handelingen verrichten die zijn gebaseerd op de informatie op deze website. Met name worden, zonder beperkingen, de diensten, producten en effecten waarnaar op deze website wordt verwezen niet aangeboden aan ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika en zijn deze ook anderszins niet beschikbaar in de Verenigde Staten van Amerika.

4. Informatie op deze website kan bestaan uit financiële promotie of publicitaire mededelingen. Wanneer informatie op deze website bestaat uit financiële promotie of publicitaire mededelingen, is dergelijke informatie uitgegeven door en goedgekeurd voor verspreiding en gebruik in de Europese Unie door RBS. Waar enige informatie op deze website betrekking heeft op effecten, dient u zich te realiseren dat deze informatie slechts marketinginformatie betreft en geen aanbieding is voor de verkoop of inschrijving op dergelijke effecten, en ook niet als zodanig is bedoeld. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 zal, indien op deze website informatie omtrent een aanbieding wordt opgenomen, de website normaliter het betreffende prospectus bevatten of de overige biedingsberichten waarin de voorwaarden zijn opgenomen omtrent de aanbieding en de effecten, of hyperlinks naar en/of overige informatie omtrent de terbeschikkingstelling van een kopie van het prospectus of de overige biedingsberichten. Informatie met betrekking tot individuele effecten of financiële instrumenten die op de website wordt gepresenteerd wordt verkregen uit het relevante prospectus. Alleen het individuele prospectus heeft juridische waarde. De informatie beschikbaar op deze website dient gelezen te worden in samenhang met deze documenten.

5. Deze website is zo opgezet dat toegang verloopt via de belangrijkste homepagina's en via andere pagina's die wij kunnen voorzien. Indien u de site rechtstreeks bezoekt via individuele pagina's die niet voor dergelijk gebruik zijn opgezet, kan het voorkomen dat u belangrijke informatie mist die van belang is voor de informatie op deze website. Op sommige pagina's wordt u gevraagd het gedeelte " Juridische informatie" te lezen. Deze belangrijke informatie bevat belangrijke gegevens en belangrijke juridische of regulatoire informatie en dient te worden gelezen in samenhang met de betreffende pagina's van de website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

6. U dient onderstaande bepalingen omtrent " Uitsluiting van Aansprakelijkheid" aandachtig door te lezen aangezien deze onze juridische aansprakelijkheid betreffende uw gebruik van deze website uitsluiten of beperken. Deze Voorwaarden en met name deze bepalingen omtrent "Uitsluiting van Aansprakelijkheid" trachten niet op enige wijze onze aansprakelijkheid te beperken voor zover zulks niet is toegestaan onder toepasselijke wetgeving.

7. Ook beperken of sluiten deze Voorwaarden op geen enkele wijze onze verplichtingen en aansprakelijkheid jegens u uit onder het regulatoire stelsel onder de United Kingdom's Financial Services and Markets Act 2000 dan wel de Nederlandse wet op het financieel toezicht of beperken of sluiten zij dergelijke verplichtingen uit waar zulks onder de toepasselijke wet- of regelgeving niet is toegestaan.

8. Wij hebben redelijke maatregelen genomen om de juistheid en volledigheid van de inhoud van de website te waarborgen, waaronder de daarin opgenomen opinies, tabellen, indicatieve rentepercentages, rekenhulpen en verslagen. Deze informatie is verzameld door RBS op grond van door ons als betrouwbaar geachte bronnen. Aangezien RBS echter niet altijd dergelijke informatiebronnen in eigen beheer heeft, kunnen wij de juistheid, volledigheid, actualiteit en kwaliteit van deze bronnen niet garanderen, noch de beschikbaarheid op ieder willekeurig tijdstip van de op de website geleverde data en overige informatie en accepteren hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De meningen, verklaringen of voorstellingen van zaken op deze website zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van de RBS Group. Alle prijsinformatie is slechts indicatief en kan met tijdsvertraging worden gepresenteerd. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, sluiten wij ten volle (expliciete of impliciete) garanties, toezeggingen of voorstellingen van zaken uit, dat de website, met inbegrip van doch niet beperkt tot de daarin opgenomen functies, zal worden geüpdatet, dat toegang daartoe zonder onderbrekingen of foutvrij is, dat gebreken zullen worden verholpen of dat ieder of enig onderdeel van de inhoud of het materiaal of de juistheid, beschikbaarheid of volledigheid van de inhoud van de website of enig onderdeel van de inhoud of het materiaal geschikt of beschikbaar is voor gebruik in enig rechtsgebied. Indien u deze website vanuit andere rechtsgebieden gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke nationale wetgeving. Wij kunnen de productie of het updaten van de website of enig gedeelte daarvan zonder nadere kennisgeving beëindigen.

9. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van contract, onrechtmatige daad, onachtzaamheid of enige wettelijke verplichting (voor zover als toegestaan onder toepasselijke wetgeving) die in verband staat met het gebruik van of de toegang tot deze website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, eventuele daarop voorkomende fouten of nalatigheden, of, indien de website niet bereikt kan worden, enige handeling of nalatigheid van enige andere partij die betrokken is bij de realisatie van deze website of bij het aan u ter beschikking stellen van de gegevens daarop, of enige andere kwestie met betrekking tot uw toegang tot of de onmogelijkheid van uw toegang tot of het gebruik van de website (waaronder onderbrekingen, verwijdering van bestanden, virussen, fouten, gebreken of enige weigering te presteren, communicatiegebreken, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang) ongeacht of de omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke kwestie binnen de controle vielen van de RBS Group of enige verkoper die ondersteunende software of diensten verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte:

· economische schade (inclusief, doch niet beperkt tot, eventueel verlies van inkomsten, gegevens, winsten, contracten, gebruik, mogelijkheden, bedrijfsactiviteiten of verwachte besparingen);

· schade aan goodwill of reputatie;

· bijzondere, bijkomstige of vervolgschade of financieel nadeel,

geleden of het gevolg van of in verband met uw gebruik van deze website en deze Voorwaarden, zelfs indien een lid van de RBS Group of enige andere partij omtrent de mogelijkheid daarover was geïnformeerd.

10. Toegang tot en gebruik van deze website is op eigen risico van de gebruiker en wij garanderen niet dat het gebruik van deze website of daarvan gedownload materiaal geen schade kan toebrengen aan enige bezitting, of anderszins de aan het internet verbonden risico's vermindert of verwijdert, zulks met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van gegevens, infecties door computervirussen, spyware, kwaadaardige software, trojans en wormen. Wij aanvaarden verder geen aansprakelijkheid voor schade of financieel nadeel als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht aan de inhoud van deze website door ongeautoriseerde derden.

11. Om de waarde van deze website voor haar gebruikers verder te verhogen kunnen wij hyperlinks aanbrengen naar andere websites of resources (die geen onderdeel zijn van de RBS Group) die u alsdan geheel naar eigen inzicht kunt bezoeken. Van tijd tot tijd kunnen er ook andere websites of resources bestaan (die geen onderdeel uitmaken van de RBS Group) die hyperlinks bevatten naar deze website, hetgeen zowel met als zonder onze toestemming kan gebeuren. U bevestigt en stemt ermee in dat, aangezien het uw eigen keuze is om dergelijke gelinkte of linkende websites te bezoeken, wij geen verantwoordelijk dragen voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of resources en dat dergelijke externe websites of resources niet namens ons door de betreffende provider beschikbaar worden gesteld, ongeacht de vraag of wij toestemming hebben gegeven voor het bestaan van dergelijke hyperlinks naar onze website, en dat wij geen beoordeling maken of onze steun uitspreken of anderszins direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor (i) het privacybeleid van dergelijke websites, (ii) de inhoud van dergelijke websites, inclusief (doch niet beperkt tot) advertenties, inhoud, producten, goederen of ander materiaal of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of resources, of (iii) het gebruik door anderen van deze websites of resources, noch voor enige schade, financieel nadeel of strafbare feiten die worden veroorzaakt of beweerdelijk worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het afgaan op dergelijke advertenties, inhoud, producten, goederen of overig materiaal of diensten zoals deze beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of resources.

12. Bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing voor zover de toepasselijke wetgeving dergelijke beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bijkomende of gevolgschade niet toestaat.

Persoonlijke Gegevens

13. Wij mogen uw informatie gebruiken en delen met andere leden van de wereldwijde RBS Group om ons en hen te helpen om:

· financiële en verzekeringsrisico's te bepalen;

· schulden te verhalen;

· cliëntenrelaties, diensten en systemen te ontwikkelen;

· criminaliteit te voorkomen en op te sporen

Uw informatie omvat tevens de informatie over uw transacties maar zal geen gevoelige informatie omvatten, zoals gerechtelijke, medische of raciale informatie.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw informatie bekend maken aan derden buiten de RBS Group, zoals:

· wanneer wij uw toestemming daarvoor hebben; of

· wanneer dit ons vrij staat of wij daartoe verplicht zijn onder de wet.

U heeft het recht gratis informatie op te vragen over de bekendmaking van uw informatie aan derden en u hebt het recht om gratis alle informatie die u betreft te wijzigen en te verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen, kan u RBS N.V. contacteren: RBS Markets, Postbus 283 (HQ 7004), 1000 EA Amsterdam.

Intellectuele Eigendom

14. Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegekend, worden alle intellectuele eigendomsrechten in enig gedeelte van de wereld zoals die bestaan in de inhoud van deze website en die eigendom zijn van RBS of enig ander lid van de RBS Group, waaronder RBS N.V., hierbij voorbehouden.

Auteursrechten

15. De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrechten. Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegekend zijn deze auteursrechten eigendom van TRBS of enig ander lid van de RBS Group, waaronder RBS N.V., en worden zij beschermd met ingang van 2008. Reproductie in enige vorm van enig onderdeel van de inhoud van deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, behoudens voor het maken van telkens een enkele kopie of een uittreksel louter voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat alle auteursrechtelijke vermeldingen en vermeldingen in verband met andere intellectuele eigendomsrechten, die in deze materialen of op de website zijn opgenomen of beschreven, met de inhoud behouden blijven.

Handelsmerken

16. Deze website bevat tal van geregistreerde en niet geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van The Royal Bank of Scotland Group plc en andere ondernemingen van de RBS Group. Deze handelsmerken zijn inclusief doch niet beperkt tot het ‘The Royal Bank of Scotland’ logo, ‘The Royal Bank of Scotland’, en ‘RBS’. Bij twijfel of het een handelsmerk betreft van The Royal Bank of Scotland Group plc of een lid van de RBS Group kunt u ter opheldering contact opnemen op de zetel van The Royal Bank of Scotland plc, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB.

Advies

17. De inhoud van deze website is niet bestemd voor noch levert deze enig financieel-, beleggings-, of professioneel advies en niets op de pagina's van deze website dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. De toegang tot de website of het ophalen van op de website geplaatste informatie door een gebruiker betekent niet dat die gebruiker daarmee cliënt wordt van enig lid van de RBS Group.U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt.

18. RBS, RBS N.V. of enige dochtervennootschap of groepsvennootschap kan financiële instrumenten aankopen of verkopen of posities aanhouden (zowel long als short) die betrekking hebben op of afgeleid zijn van de hierin beschreven producten. Dit kan van invloed zijn op de waarde van de producten. De website neemt geen individuele beleggingsdoelstellingen of de financiële situatie of bijzondere behoeften van individuele gebruikers in aanmerking. De op deze website beschreven effecten en financiële instrumenten kunnen ongeschikt zijn als beleggingsinstrument voor een gebruiker. Verder kunnen aan de aankoop van deze instrumenten risico's zijn verbonden. Informatie omtrent het rendement van een effect of financieel instrument of een onderliggende waarde is altijd gebaseerd op wat deze in het verleden heeft gedaan. De historische prijsontwikkeling van een effect of financieel instrument of onderliggende waarde vormt op geen enkele wijze een basis voor de verwachting van het toekomstige rendement of een garantie omtrent toekomstig rendement of prijsontwikkeling.

19. De op deze website vermelde waarden en prijzen omtrent een bepaald effect of financieel instrument of onderliggende waarde geeft niet noodzakelijk de werkelijke waarde of beschikbare prijs weer op de betreffende markt op het moment dat een gebruiker de intentie heeft om een bepaald effect of bepaalde valuta te kopen of te verkopen. De op deze website vermelde waarden en prijzen houden geen rekening met de omvang van een transactie. Dit betekent dat de omvang van een bepaalde transactie kan resulteren in afwijkende waarden en prijzen.

20. RBS en RBS N.V. verstrekken op generlei wijze enige garantie, aanbeveling, voorstelling van zaken of toezegging omtrent (a) de geschiktheid van de effecten of overige op de website gepresenteerde financiële instrumenten voor de belegger; (b) de fiscale of boekhoudkundige consequenties van een belegging in de gepresenteerde effecten of financiële instrumenten; (c) het toekomstig rendement van onderliggende waarden, effecten of financiële instrumenten, alsmede (d) de tijdige en accurate bekendmaking aan de gebruikers van de website indien de aangegeven limieten zijn bereikt.

21. Beleggers dienen alle risico's zorgvuldig af te wegen voordat zij beleggen in effecten of financiële instrumenten en zij dienen (waar nodig) onafhankelijke financiële adviseurs of juridische, boekhoudkundige, belasting- en overige adviseurs te raadplegen voordat zij beleggen in de effecten.

22. Toegang tot de website of het gebruiken van op de website geplaatste informatie door een gebruiker betekent niet dat die gebruiker cliënt wordt van RBS of RBS N.V.. Bovendien hebben RBS en RBS N.V. geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid jegens enige gebruiker van de website. Met name wordt er geen overeenkomst afgesloten omtrent de verstrekking van informatie tussen hetzij RBS hetzij RBS N.V. en de gebruiker.

Regulatoire Informatie

23. RBS staat onder toezicht van de FSA. RBS is ingeschreven in het Register van de FSA onder registernummer 121882. Het Register van de FSA kan worden ingezien op www.fsa.gov.uk/register/. Het geregistreerde BTW nummer van RBS is GB 243852752. U kunt per e-mail contact met ons opnemen op het adres rbssip@rbs.com. RBS heeft geen geregistreerd bijkantoor in België maar heeft toestemming om te opereren op de Belgische markt in het kader van de vrije dienstverlening.

Wijzigingen aan de website

24. De inhoud van deze website inclusief deze Voorwaarden kunnen door ons zonder kennisgeving worden gewijzigd en de RBS Group is niet verplicht verouderde informatie op de website te verwijderen of deze uitdrukkelijk te markeren als verouderde informatie. Wij wijzen erop dat u niet dient aan te nemen dat de inhoud van deze website altijd actueel is of bijgewerkt, en de inhoud dient ook niet te worden gebruikt als vervanging voor uw onafhankelijke oordeelsvorming. U dient eventuele op deze website geplaatste publicaties of disclaimers aandachtig te lezen en in u op te nemen.

Telefoongesprekken

25. Alle communicaties (inclusief telefoongesprekken) tussen u en ons kunnen door ons worden opgenomen, binnen de limieten van het toepasselijke recht. In zulk geval zal u de mogelijkheid hebben om deze opname te aanvaarden of te weigeren. Dergelijke opnames zijn onze eigendom en gelden, tenzij sprake is van een kennelijke fout, als uitsluitend bewijs van de opgenomen communicatie en kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal bij eventuele geschillen. Indien u soortgelijke opnames heeft gemaakt krijgen deze dezelfde status toegewezen.

Internet communicaties

26. Teneinde de veiligheid van haar systemen te waarborgen, medewerkers te beschermen en fraude en andere strafbare feiten op te sporen behoudt de RBS Group het recht voor, binnen de limieten gesteld door het toepasselijke recht, alle internet communicaties te monitoren, inclusief alle web- en e-mail verkeer, in en uit haar domeinen. Monitoren omvat tevens de controle op doch is niet beperkt tot: virussen en andere kwaadaardige codes, criminele activiteiten en het gebruik van inhoud dat ongeautoriseerd is en strijdig met het beleid van de RBS Group betreffende Dignity at Work en Information Security.

27. Een "cookie" is een klein tekstbestand die een website op uw computer plaatst zodat uw computer later over bepaalde informatie beschikt. Cookies worden vrij algemeen gebruikt op het internet en vormen geen gevaar voor uw computer. De cookies op deze website worden samen met SSL gebruikt voor authenticatie en autorisatie. Cookies worden ook gebruikt om de toegangsconfiguratie en voorkeuren van de gebruiker vast te leggen en als markering zodat wij kunnen zien of wij u al eerder gevraagd hebben om aan een online marktonderzoek deel te nemen en te verhinderen dat u telkens wanneer u deze website bezoekt dezelfde vragenlijst in moet vullen. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie die anderen over u kunnen lezen of begrijpen, zoals naam of rekeningnummers. Als u niet wenst dat wij cookies gebruiken wanneer u deze website bezoekt, kunt u uw browser dusdanig configureren dat deze niet worden geaccepteerd (opt-out). Zie de helpfunctie van uw browser voor nadere informatie. Wij wijzen erop dat het gebruik van cookies essentieel is voor het gebruik van de website en dat een opt-out of een weigering om cookies toe te staan de werking kan beïnvloeden.

Inwoners van Australië

28. Personen die deze website bezoeken vanuit Australië worden erop gewezen dat hun toegang tot en gebruik van informatie, diensten en producten op deze website verboden kan zijn op grond van de Australian Corporations Act 2001 of geautoriseerd op grond van het Australian Financial Services Licence van RBS. Niets op deze website dient te worden opgevat als enige autorisatie voor toegang tot of gebruik van informatie, diensten of producten op deze website in Australië, waar dergelijk verbod van toepassing is.

Verenigde Staten

29. ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN VORMT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EEN AANBIEDING TOT VERKOOP OF EEN UITNODIGING VOOR EEN AANBIEDING TOT AANKOOP NOCH VINDT ER ENIGE VERKOOP VAN DEZE EFFECTEN PLAATS IN DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DERGELIJKE AANBIEDING OF UITNODIGING OF VERKOOP ONRECHTMATIG ZOU ZIJN. MET NAME ZIJN EN WORDEN DE EFFECTEN NIET GEREGISTREERD ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ALS GEWIJZIGD, (DE SECURITIES ACT) OF DE EFFECTENWETGEVING VAN ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED EN DE EFFECTEN MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT BINNEN DE V.S. OF AAN, OF TEN BEHOEVE VAN OF VOOR REKENING VAN U.S. PERSONEN (ALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S VAN DE SECURITIES ACT) BEHOUDENS UIT HOOFDE VAN EEN VRIJSTELLING VAN OF ALS ONDERDEEL VAN EEN TRANSACTIE DIE NIET ONDERWORPEN IS AAN DE REGISTRATIEVERPLICHTINGEN VAN DE SECURITIES ACT EN OVERIGE TOEPASSELIJKE STAATS- OF NATIONALE EFFECTENWETGEVING.

30. DE OP DEZE WEBSITE VERMELDE INFORMATIE MAG NIET WORDEN DOORGESTUURD OF VERSPREID AAN ENIG ANDER PERSOON EN MAG NIET OP ENIGE WIJZE WORDEN GEREPRODUCEERD EN MET NAME NIET WORDEN DOORGEZONDEN AAN ENIG U.S. PERSOON OF AAN ENIG U.S. ADRES. IEDERE GEHELE OF GEDEELTELIJKE DOORZENDING, VERSPREIDING OF REPRODUCTIE VAN DERGELIJKE INFORMATIE IS ONGEAUTORISEERD. NIET-NALEVING VAN DEZE RICHTLIJNEN KAN LEIDEN TOT SCHENDING VAN DE SECURITIES ACT OF DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VAN ANDERE RECHTSGEBIEDEN.

31. Door te klikken op "Naar de website" hieronder en u toegang te verschaffen tot de informatie op de website wordt u geacht een Nederlandse ingezetene te zijn en geen U.S. persoon en dat u zich niet bevindt in de V.S., haar gebieden en bezittingen (inclusief Puerto Rico, de U.S. Maagdeneilanden, Guam, Amerikaans Samoa, Wake Island en de Noordelijke Mariana Eilanden), enige Staat van de Verenigde Staten of het District of Columbia en dat u geautoriseerd bent om de informatie te ontvangen waarnaar op de website wordt verwezen.

Verenigd Koninkrijk en Nederland

32. De informatie op deze website wordt gepresenteerd of is goedgekeurd voor de doeleinden van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) door RBS.

De websites www.fsa.gov.uk en www.afm.nl van respectievelijk de FSA en de AFM bevatten een breed pakket aan informatie dat van bijzonder belang is voor beleggers en mogelijke beleggers, en bieden toegang tot de registers van de FSA en de AFM. Andere entiteiten waarnaar op deze website wordt verwezen worden mogelijk niet gereguleerd door de FSA of de AFM en hebben wellicht geen kantooradres of leveren geen diensten in België. Met betrekking tot dergelijke lichamen kan het regulatoire stelsel dat de rechten van beleggers regelt verschillen van dat van België, Nederland of het Verenigd Koninkrijk. Beleggers en potentiële beleggers kunnen evenwel recht hebben op soortgelijke bescherming in het rechtsgebied waar de betreffende entiteit opgericht of gevestigd is.

Beleggingsdiensten

33. Via deze website worden geen beleggingsdiensten verleend en/of beleggingsactiviteiten verricht zoals bedoeld in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht of de Belgische wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen of de UK Financial Services and Markets Act.

Overige Belangrijke Informatie

34. De op deze website opgenomen informatie en meningen vormen geen openbare aanbieding onder enige toepasselijke regelgeving of een aanbieding tot verkoop of een uitnodiging voor een aanbieding tot aankoop van effecten of financiële instrumenten of enig advies of aanbeveling met betrekking tot dergelijke effecten of overige financiële instrumenten of een voorstelling van zaken dat enige beleggingsstrategie of bepaalde effecten voor u geschikt zijn. De op deze website geplaatste informatie kan het oordeel zijn van bepaalde personen.

35. Deze website bevat bepaalde "toekomstgerichte verklaringen" hetgeen herkenbaar is aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie zoals "verwachten", "schatten", "voorzien", "anticiperen", "dient", "is van plan", "plant", "waarschijnlijkheid, "target", "doel", "oogmerk", "zal", "trachten", "vooruitzicht", "optimistisch", "verwachtingen" , en soortgelijke uitdrukkingen of variaties op dergelijke uitdrukkingen.

36. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de in de toekomstgerichte verklaringen op deze website geschatte resultaten zijn onder andere, doch niet beperkt tot, de algemene economische omstandigheden in de UK en andere landen waar de RBS Group aanzienlijke bedrijfsactiviteiten ontplooit of beleggingen pleegt, waaronder de Verenigde Staten; het monetaire en rentetarievenbeleid van de Bank of England, de Board of Governors van het Federal Reserve System en de overige centrale banken van de G-7, onverwachte schommelingen in rentetarieven, wisselkoersen van vreemde valuta, prijzen van goederen of aandelen, wijzigingen in bestaande wet- en regelgeving of belastingen van de UK of het buitenland, wijzigingen in mededingingsrechtelijke factoren of op het gebied van prijsbepaling, natuurlijke en andere soorten rampen, een onmogelijkheid om bepaalde risico's financieel af te dekken, de toereikendheid van verliesreserves, acquisities of reorganisaties, technologische veranderingen, wijzigingen in het bestedingspatroon of het spaarpatroon van consumenten en de mate waarin de RBS Group succesvol is in het managen van de aan bovenstaande factoren verbonden risico's. De risico's en onzekerheden worden nader besproken in de SEC rapportages van de RBS Group. De op deze website vermelde toekomstgerichte verklaringen zijn slechts geldig uit op de datum van het betreffende stuk zelf, en de RBS Group aanvaardt geen verplichting om enige toekomstgerichte verklaring te updaten om deze daarmee aan te passen aan gebeurtenissen of omstandigheden van latere datum.

37. De op deze website gepresenteerde informatie is onderworpen aan en dient te worden gelezen in samenhang met alle overige openbaar beschikbare informatie, inclusief, waar van toepassing, alle door The Royal Bank of Scotland plc en RBS gepubliceerde stukken waarmee nadere informatie openbaar wordt gemaakt. Met name worden de voorwaarden van een product beheerst door de toepasselijke stukken waarmee dergelijke voorwaarden worden vastgesteld. In geval van tegenstrijdigheden tussen de informatie op de website omtrent een bepaald effect en de voorwaarden zoals die zijn uiteengezet in of nader worden bepaald op grond van de stukken waarin de voorwaarden van uitgifte of overeenkomst worden bepaald, zijn de aldus nadere gespecificeerde of bepaalde voorwaarden gezaghebbend. Personen die op enig moment effecten verwerven dienen dit louter te doen op grond van hun eigen oordeel omtrent de verdiensten of de geschiktheid van de effecten voor hun persoonlijke doeleinden en alleen op grond van informatie zoals is opgenomen in de openbaar toegankelijke informatie, een en ander nadat zij professioneel en overig advies hebben ingewonnen, als van toepassing of noodzakelijk, en daarbij niet zijn afgegaan op de hierin opgenomen informatie. Meer in het bijzonder verstrekken RBS en RBS N.V. geen belastingadvies. Beleggers dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen over de belastinggevolgen van de op de website vermelde effecten. Belastingdruk en belastinggrondslag kunnen veranderen. De informatie is niet toegesneden op enige belegger in het bijzonder en vormt geen individueel beleggingsadvies.

38. U dient zelf na te gaan of een bepaalde beleggingsstrategie of de aankoop of verkoop van enig beleggingsproduct voor u geschikt is gelet op uw eigen beleggingsbehoeften, doelstellingen en financiële omstandigheden. Vragen omtrent de geschiktheid van een belegging voor uw specifieke financiële en belastingsituatie dienen te worden voorgelegd aan uw financiële en belastingadviseurs. Bepaalde op de website vermelde beleggingsstrategieën en beleggingsproducten staan wellicht niet open of zijn niet geschikt voor iedere persoon.

39.Informatie op deze website omtrent in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Waarde en inkomen van op deze website vermelde producten kunnen zowel dalen als stijgen en beleggers ontvangen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd.

40. Aan de aankoop van producten kunnen risico's zijn verbonden. Met name wijzigingen in (a) rentetarieven en wisselkoersen, (b) het krediet van een uitgever van een effect, en (c) het politieke klimaat, kunnen een negatief effect hebben op de waarde, prijs of het rendement van de vermelde effecten en financiële instrumenten. Tenzij anderszins vermeld is de eventuele prijsinformatie op deze website slechts indicatief en onderworpen aan veranderingen en vormt dit geen aanbieding tot handel. Tenzij anderszins vermeld zijn de vermelde prijzen exclusief belastingen en leveringskosten.

41. De informatie of nog te publiceren financiële informatie op deze website en de via deze website beschikbaar gestelde of nog beschikbaar te stellen informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geplaatst op deze website. Desalniettemin dienen alleen de originele papieren kopieën van de Engelse versies van deze informatie als de originele versies te worden beschouwd. Geen rechten kunnen worden ontleend aan financiële informatie die is gepubliceerd of nog wordt gepubliceerd op deze website, of beschikbaar is gesteld of nog beschikbaar wordt gesteld via deze website, waaronder alle rechten ter zake van de juistheid en volledigheid van dergelijke informatie.

Regulatoire Informatie

42. RBS onderschrijft de Banking Code en de Business Banking Code. Nadere informatie over de Code zijn ook te vinden op de website van de British Bankers' Association.

43. Indien u niet tevreden bent over producten of diensten van RBS hebben wij een procedure voor klachtenafhandeling waar u gebruik van kunt maken om de zaak op te lossen.

44. RBS is lid van de Financial Ombudsman Service. Indien u de klachtenprocedure van RBS heeft gevolgd en desalniettemin nog niet tevreden bent kunt u de Ombudsman vragen uw klacht nader te bekijken.

45. Meer informatie omtrent de Financial Ombudsman Service kunt u verkrijgen door RBS hierover te bellen. Desgewenst kunt u ook schrijven naar: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR of telefoonnummer 0845 080 1800.

46. Indien u niet tevreden bent over producten of diensten van RBS N.V., is er een procedure voor klachtenafhandeling waar u gebruik van kunt maken om de zaak op te lossen.

47. Indien u de klachtenprocedure van RBS N.V. heeft gevolgd en desalniettemin nog niet tevreden bent, kunt u het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) vragen uw klacht nader te bekijken. Meer informatie omtrent KiFiD kunt u vinden op www.kifid.nl.

Algemene informatie

Afdwingbaarheid

48. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden omtrent gebruik en toegang tot deze website als onafdwingbaar wordt beschouwd tast zulks niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen aan en alsdan zal deze bepaling worden vervangen door een afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk de bedoeling van de onafdwingbare bepaling benadert.

Toepasselijk Recht

49. De Voorwaarden van deze website worden beheerst door het recht van Schotland en eventuele geschillen in verband met deze website zijn exclusief onderworpen aan de jurisdictie van de Schotse rechtbank.

Registratiegegevens

50. RBS, geregistreerd in Schotland No 90312. Plaats van vestiging: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB.RBS is geregistreerd bij de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0448.025.083 (Rechtbank van Koophandel Brussel). RBS N.V. is geregistreerd in Nederland onder KvK nummer 33002587. Plaats van vestiging: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam.

Kennisgeving aan Cliënten

51. Teneinde de overheid te assisteren bij haar strijd tegen terrorisme en witwaspraktijken zijn alle financiële instellingen bij wet verplicht informatie te verkrijgen, te controleren en vast te leggen omtrent ieder persoon of entiteit die een rekening opent.

© 2010 The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden.

Print
Ik ben inwoner van Nederland of België, heb geen Amerikaanse nationaliteit en accepteer de voorwaarden.
Cookies: Wij maken gebruik van cookies om u een optimale online gebruikservaring te kunnen bieden. Door deze website te gebruiken, geeft u ons toestemming om cookies op uw computer, tablet of telefoon op te slaan en te gebruiken.

Zoek:

Zoek Turbo/Booster


BoostersLong
Short
Turbo'sLong
Short

Bund Future 27 februari: “Beperkt potentieel....”
De trendmatigheid is laag gezien het vlakke verloop van de gemiddeldelijn. De beweeglijkheid, of wispelturigheid zo u wilt is wel hoog. De koers springt heen en weer, slaat gaten in de chart... Volledige analyse...

27.02.2013 11:55:55
Berichten uitgebracht door Bakker Technische Analyse Consultancy B.V. (BTAC) zijn niet opgesteld in overeenstemming met de juridische vereisten opgenomen in Europese Richtlijn 2004/39/EC die van toepassing zijn op de promotie van onafhankelijke research. Juridische beperkingen op grond van deze richtlijn zijn derhalve voorafgaand aan de distributie van dit document niet van toepassing op RBS indien handelend in de financiële instrumenten genoemd in dit document.

Dit bericht is opgesteld en uitgebracht door Bakker Technische Analyse Consultancy B.V. (BTAC) en verspreid door RBS. Nico Bakker is bestuurder van BTAC en is een onafhankelijk analist. RBS en BTAC zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin BTAC in ruil voor een financiële vergoeding technische analyse verzorgd en bepaalde promotionele activiteiten verricht.

De technische analyses van BTAC zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun adviseur. De in dit bericht genoemde standpunten en vooruitzichten zijn door BTAC gegeven in zijn hoedanigheid als technisch analist.

RBS kan van tijd tot tijd producten uitgeven die dezelfde onderliggende waarden kunnen hebben als de financiële instrumenten besproken door BTAC. RBS heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, invloed op, zeggenschap over of inspraak in van de totstandkoming van de technische analyses, standpunten en/of vooruitzichten van of namens BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon. RBS is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de technische analyses, standpunten en/of vooruitzichten van BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon.